facebook
menu

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

místo:Benešov
na trase:okruh Kořenecký-Melkovský (11,6 km)
na trase:okruh Kořenecký-golfový
(8,5 km)
na trase:okruh Benešovský
(14,5 km)


Zvláště chráněné území bylo vyhlášeno nařízením Okresního úřadu Blansko č.8/96 dne 20.2.1996 jako zvláště chráněné území v kategorii přírodní rezervace. Celková výměra chráněného území činí 125,4 hektaru. Fauna a flora Pavlovských mokřadů Luční porosty v pramenné oblasti Bělé tvoří jedinečnou lokalitu rašeliniště přechodového až vrchovištního typu v geomorfologickém celku Drahanské vrchoviny. Nelze se proto divit, že po léta tato oblast přitahovala botaniky a ochranáře přírody. Postupně se vytvořili podmínky pro pestrou mozaiku vegetačních formací (smrkové monokultury, trvalé travní porosty s mokřadními a rašeliništními druhy). Území je protkáno sítí drobných vodotečí a odvodňovacími kanály, které již dnes neplní svou funkci. Součástí vyhlášeného území je rybník zvaný "Červený" a mělké tůňky vytvořené po těžbě rašeliny. Na tato stanoviště je vázána celá řada živočichů, především obojživelníků a plazů. Z chráněných druhů se zde vyskytuje čolek horský, zmije obecná (tmavá rašelinná forma), několik druhů skokanů, hnízdí zde linduška říční. Z desítek chráněných ohrožených druhů rostlin se zde nacházejí - kosatec sibiřský, vstavač májový, vstavač skvrnitý, ďáblík bahenní, úpolín evropský, suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý, mečík střechovitý, rosnatka kruholistá, vachta trojlistá, bříza pýřitá a celá řada dalších. Nyní záleží na jen lidech a dodržování stanoveného ochranného režimu, aby tato zajímavá bohaté na flóru a faunu zůstalo zachované pro příští generace.

49.519611, 16.791325